SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty.

1. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

2. Vypustenie dvojobálkového konceptu reviduje procesná úprava revíznych postupov, revidujú sa finančné limity, a to predovšetkým pri tzv. dotovaných subjektoch, ktorých sa predchádzajúce novelizácie zákona o verejnom obstarávaní zvyšujúce finančné limity nedotkli.

3. V rámci koncepčných zmien predložená novela upravuje podmienky používania elektronického trhoviska, vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska a pri podlimitných zákazkách na bežne dostupné tovary a služby zavádza dobrovoľné použitie elektronického trhoviska.

4. Navrhovaná právna úprava si v neposlednom rade kladie za cieľ sprofesionalizovanie procesu verejného obstarávania a za týmto účelom zavádza odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie.


Obsah seminára bude aktuálne doplnený.


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová, je certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
19.4.2018
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180419 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní19.4.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.