SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty ochrany osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy:
1. Pojmy (osobný údaj (novinka sú online identifikátory), prevádzkareň, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
2. Subjekty spracúvania osobných údajov
3. Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
4. Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré budú nové napr. pri monitorovaní kamerovým systémom)
5. Práva dotknutej osoby (právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania)
6. Právo na náhradu škody a zodpovednosť prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa
7. Bezpečnostné opatrenia
8. Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
9. Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
10. Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia) ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať?
11. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyv, obsah posúdenia vplyvu, konzultácia a zákonné lehoty)
12. Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti)
13. Cezhraničný prenos osobných údajov
14. Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
15. Kódex správania, certifikát a akreditácia
16. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
17. DISKUSIA


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Marcela M A C O V Á, PhD., sa venuje problematike ochrany osobných údajov, pravidelne prednáša na konferenciách, seminároch, workshopoch na tému ochrana osobných údajov.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
6.3.2018
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180306 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR6.3.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.