SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Verejné obstarávanie v praxi po novele účinnej od 1. 1. 2019, Skúsenosti z praxe a jej úskalia
 
1-dňový odborný seminárObsah:

1/ Krátky
prierez novelou zákona – paragrafy - doplnené, zrušenéa pozmenené
2/ Výnimka
zo zákona - § 1 ods. 14
– zákazky
s PHZ nižšou ako 5 000.-€
- spôsob
uplatnenia
– podrobný
výklad a následné povinnosti
3/ Povinnosti
podľa § 1 ods. 15
4/ Postup
pri zadávaní zákaziek
- Proces
plánovania a prípravy VO
- Proces
realizácie
- Ukončenie
procesu verejného obstarávania
- Povinnosti
voči ÚVO
- Riešenie
zmeny zmluvy
- Dohľad
nad verejným obstarávaním
5/ Zákazky
s nízkou hodnotou
- limity
podrobne podľa predmetu obstarávania
- postupy
pri zákazkách s nízkou hodnotou
6/ Súhrnné
správy o zákazkách s nízkou hodnotou
7/ Výkladové stanoviská k zákonu 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov – naposledy zákon 345/2018 Z.z.komplexne
8/ Všeobecné
metodické usmernenia k zákonu 343/2015 Z. z. (ako v bode 5/) komplexne
9/ Elektronické
verejné obstarávanie a Systém EVO na portáli ÚVO
10/ Diskusia
(možná aj v priebehu seminára k práve prezentovanejproblematike)

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- občerstvenie
12.00 hod. - 15.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ,, - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
 
Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice
 
Dátum konania:
26.9.2019
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190926 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Verejné obstarávanie v praxi po novele účinnej od 1. 1. 2019, Skúsenosti z praxe a jej úskalia26.9.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.