SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2019 a ich uplatňovanie v praxi - najčastejšie chyby a omyly pri uplatňovaní zákona o DPH - prehľad zmien navrhovaných od 1.1.2020
 
OBSAH SEMINÁRA:I. Zmeny zákona o DPH od 1.1. 2019 a ich uplatňovanie v praxi
1. Registrácia a zrušenie registrácie - zrušenie zábezpeky na daň, vymedzenie obratu pre účely registrácie a zrušenia registrácie s dopadom na zmeny zdaňovacieho obdobia, uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d, postup v prechodnom období
2. Bezodplatné dodanie tovaru, určenie základu dane
3. Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, jednoúčelové a viacúčelové poukazy, základ dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu
4. Miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb osobe inej ako zdaniteľnej osobe, zavedenie limitu
5. Daňový režim pri dodaní a nájme nehnuteľností, nové pravidlá od 1.1.2019, postup v prechodnom období
6. Zmena vo výpočte koeficientu podľa § 50 zákona o DPH
7. Úprava odpočítanej dane u investičného majetku nadobudnutého formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci
8. Odpočítanie dane - povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku, ktorý platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie (automobily)
9. Zmena v uplatnení prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri dodaní ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra
10. Zníženie sadzby dane na ubytovacie služby – kód 55 klasifikácie produkcie podľa činností


II. Najčastejšie chyby a omyly pri aplikácii zákona o DPH, z hľadiska:
1. určenia miesta dodania zdaniteľných transakcií
2. vzniku a uplatnení práva na odpočítanie dane .
3. určenia dňa dodania a vzniku daňovej povinnosti podľa jednotlivých zdaniteľných transakcií
4. tuzemského a cezhraničného prenosu daňovej povinnosti


III. Zmeny zákona o DPH navrhované od 1.1.2020


IV. DiskusiaPROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. - 15.00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Anna JUIRIŠOVÁ, špecialistka, Finančná správa SR, pob.Košice
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A
 
Dátum konania:
27.9.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190927 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2019 a ich uplatňovanie v praxi - najčastejšie chyby a omyly pri uplatňovaní zákona o DPH - prehľad zmien navrhovaných od 1.1.202027.9.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.