SEO s.r.o.

Školenia a semináre

B O Z P - aktuálna legislatíva, pripr. zmeny
 
Seminár je určený pre : majiteľov, zamestnávateľov, vedúcich pracovníkov, manažérov BOZP, referentom BOZP, audítorom a ostatným.

C i e ľ o m seminára je ozrejmiť pojmy v praxi
- vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach,
zák. č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania,
právomoc IP, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác
dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém .

OBSAH SEMINÁRA:

I. Súčasná legislatíva a pripravované zmeny v oblasti B O Z P

II. Povinnosti zamestnávateľov voči svojich zamestnancom

III. Pracovné úrazy
- povinnosti zamestnanca a zamestnávateľov pri vzniku pracovného úrazu
- aké sú možnosti zbavenia sa zodpovednosti - riešenie
- pokuty za pracovné úrazy do 100 000,- €
- trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov
- náhrada škody a nemajetkovej újmy za pracovný úraz
- prehliadky, kontroly, sankcie z úrovne NIP

IV. Kontroly a sankcie z NIP

V. Iné


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. – 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka- občerstvenie
11.00 hod. - 12.00 hod. odborný program
12:00 hod – 13:00 hod. obed
13:00 hod – 15:00 odborný program

 
Lektor:
Ing. Martin Saxa / Ing. Martina Gazdagová, zástupca vedúceho oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / inšpektor práce
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A
 
Dátum konania:
3.10.2019
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191003 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie, obed.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

B O Z P - aktuálna legislatíva, pripr. zmeny3.10.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.