SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zmeny vo verejnom obstarávaní po 1. 1. 2020 (pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní)
 
1-dňový odborný seminárObsah:

1/ Krátky prierez novelou
– cieľ novelizácie zákona o verejnom obstarávaní – pravdepodobná účinnosť od 1.1.2020
2/ Čo bolo podkladom
pre návrh novely
3/ Čoho sa týkali zmeny
v zákone k 1. 9. 2019 a čoho sa budú týkať zmeny od 1. 12. 2019
v praxi
4/ Elektronická fakturácia

5/ Environmentálny aspekt
novely
6/ Vzdelávanie osôb,
ktoré pracujú v oblasti verejného obstarávania
7/ Súhrnné správy
po novele
8/ Pripomienka dobrých skúsenosti
z aplikačnej praxe
- Opis predmetu
zákazky
- Určenie PHZ

- Príprava obchodných podmienok
resp. príslušnej formy Zmluvy
- Komisia na otváranie a vyhodnocovanie
ponúk s akcentom na novelu
9/ Zmeny v podlimitných zákazkách
a zákazkách s nízkou hodnotou
10/ ÚVO a znalci,
ÚVO a právnické a fyzické osoby, ÚVO a Protimonopolný úrad
11/ Konanie o námietkach
od 1.1.2020
12/ Otázky a odpovede


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- občerstvenie
12.00 hod. - 15.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ,, - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
5.12.2019
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191205 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zmeny vo verejnom obstarávaní po 1. 1. 2020 (pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní)5.12.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.