SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny pripravované v roku 2020
 
1-dňový odborný seminárObsah:

1. Prehľad právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve.
2. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb:
upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov
– zmeny v rozsahu povinností.
4. Osobitné prúdy odpadov
– odpadové oleje - úprava.
5. Komunálny odpad
– zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
6. Administratívne nástroje
– autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
7. Nové znenie § 103
– Informačný systém odpadového hospodárstva.
8. Prechodné ustanovenia platnosti
novely zákona.
9. Doplnenie a úprava príloh.

10. Novely iných zákonov
- o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
11. Účinnosť poslednej novely
zákona o odpadoch.
12. Vykonávacie predpisy
k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.
13. Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka- káva
11.00 hod. - 12.00 hod. pokračovanie odborného programu
12:00 hod. - 12:30 hod. prestávka - obed
12:30 hod. - 14:30 hod. pokračovanie - odborný program

 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, ,špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
22.1.2020
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120200122 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny pripravované v roku 2020 22.1.2020 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.