SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020
 
1-dňový odborný seminárObsah:

1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Základné pojmy – zmeny a nové
2. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, nové zákazy, zmeny v povinnostiach povinnosť výkupní a zberní, podmienky školského zberu.
3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
4. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.
5. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
6. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
7. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
8. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
9. Doplnenie a úprava príloh.
10. Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
11. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
12. DISKUSIA

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- káva
12:00 hod. - 15:00 hod. hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, ,špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
28.9.2020
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120200928 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 202028.9.2020 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.