SEO s.r.o.

Školenia a semináre

KOMPLEXNÁ POZEMKOVÁ REFORMA – nutná podmienka obnovy hospodárstva SR
 
1-dňový webinár
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.
Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


WEBINÁR JE URČENÝ :
Poľnohospodárom – malým aj veľkým
Samosprávam – vyšším územným celkom, mestám a obciam
Pracovníkom SPF
Pracovníkom štátnej správy na úseku pozemkových úprav – pozemkovým a lesným odborom okresných úradov
Vlastníkom pozemkov
Právnikom venujúcim sa pozemkovému právu
Developerom pripravujúcim pozemky pod výstavbu
Všetkým, ktorých téma POZEMKOVEJ REFORMY zaujíma

Obsah:

1. Úvod
– dozrel čas na reformu
2. Súčasný stav
pozemkového vlastníctva v SR
3. Doterajšie stratégie
na usporiadanie pozemkového vlastníctva a ich nedostatky
4. Komplexná pozemková reforma
– návrhy opatrení
5. Pozemkové úpravy

6. Obnova katastrálneho operátu
novým mapovaním
7. Úprava vlastnícko-užívateľských
vzťahov k poľnohospodárskej pôde
8. Koordinačná schéma usporiadania
pozemkového vlastníctva
9. Rozšírenie funkcionality
katastrálneho portálu
10. Opatrenia
na zvýšenie ekologickej stability
11. Legislatívne opatrenia

12. Možné časové scenáre usporiadania
pozemkového vlastníctva v SR

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - PRIHLÁSENIE
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK , predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
21.10.2020
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120201021 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

KOMPLEXNÁ POZEMKOVÁ REFORMA – nutná podmienka obnovy hospodárstva SR 21.10.2020 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.