SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Novela DPH - Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2021 a od 01.07.2021
 
jednodňový praktický webinár /online/
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.
Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

1. Zmeny týkajúce sa registrácie tuzemských a zahraničných osôb
(nadobudnutie postavenia platiteľa dane zo zákona)
2. Zavedenie mechanizmu opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
- v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (zadefinovanie nevymožiteľnej pohľadávky, podmienky na vykonanie opravy základu dane a povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravu základu dane)
3. Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH a zavedenie práva opraviť opravenú odpočítanú daň
v súvislosti so vznikom nevymožiteľnej pohľadávky
4. Povinnosti platiteľa,
ktorý vykonal opravu odpočítanej dane alebo opravu opravenej odpočítanej dane (záznamy, daňové priznanie, kontrolný výkaz)
5. Úprava pravidiel
určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
6. Predaj tovaru na diaľku na území EÚ,
úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi - zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ
7. Osobitná úprava uplatňovania dane na služby
dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ
8. Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj
tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, súvisiace povinnosti, ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy)
9. Osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji
tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, súvisiace povinnosti)
10. Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane
pri dovoze tovaru
11. Preukazovanie splnenia podmienok
pri vývoze v určitých prípadoch
12. Zrušenie oslobodenia od dane
pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 eur
13. Zmeny týkajúce sa zahraničných osôb
pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH v daňovom priznaní
14. DISKUSIA


PROGRAM:
8:30 - 9:00 - PRIHLÁSENIE
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Anna JURIŠOVÁ , dlhoročná odborníčka-špecialistka na DPH, lektorka s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
29.1.2021
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120210129 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Novela DPH - Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2021 a od 01.07.202129.1.2021 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.