SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Vzájomné vzťahy rozpočtovníctva, účtovníctva a účtovnej závierky
 
jednodňový praktický webinár /online/
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.


Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

• Akruálny systém účtovníctva VS , verzus rozpočet
• Sledovanie rozpočtu
• Sledovanie kapitálových a bežných výdavkov + finančné operácie v nadväznosti na účtovanie predpisov záväzkov
• Sledovanie nákladov a výdavkov, sledovanie výnosov a príjmov v nadväznosti na FIN 1-12
• Existencia výsledku rozpočtového hospodárenia
• Existencia hospodárskeho výsledku ako rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
• Vzťah výsledku hospodárenia a rozpočtového výsledku
• Potreba usporiadania výsledku rozpočtového hospodárenia a hospodárskeho výsledku
• Špecifické účtovné prípady
 Transfery, rezervy a opravné položky, časové rozlíšenie
 Uzávierkové účtovné prípady ku koncu roka 2020
 Výkazy rozpočtového hospodárenia a ich vzťah k účtovníctvu a účtovnej závierke 2020
 Vzťah účtovnej závierky k rozpočtovému hospodáreniu podľa FIN 1-12
 Účtovná závierka individuálna 2020
 Účtovná závierka konsolidovaná 2020
 Záverečný účet samosprávy
 DIKSUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - PRIHLÁSENIE
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD., štatutárny audítor a certifikovaný účtovník - expert
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
26.1.2021
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120210126 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Vzájomné vzťahy rozpočtovníctva, účtovníctva a účtovnej závierky26.1.2021 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.