SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ako budeme obstarávať po 1. apríli 2022 ? Novela zákona o verejnom obstarávaní
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:


 Rozsah a dôvody prijatia novely o verejnom obstarávaní v skratke
  Nové výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní
  Nové finančné limity v súvislosti s platnosťou novely
  Elektronická platforma a zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
  Piata hlava Zákona o verejnom obstarávaní
  Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s ustanoveniami rozšíreného § 117
  Podlimitné zákazy v súlade s ustanoveniami rozšíreného § 111 a nasl.
  Postupy verejného obstarávania pre dotované osoby (viac ako 50% PHZ – finančných prostriedkov z verejných zdrojov)
  Zjednodušené pravidlá pre zadávanie zákaziek na sociálne a osobitné služby
  Zmeny v Štvrtej hlave – revízne postupy
  DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ, od r. 1993, nepretržite, lektorka prešla školeniami všetkých zákonných zmien verejného obstarávania, lektorka je odborne spôsobilou osobou podľa zákona 25/2000 z.z., lektorka získala certifikát RTP expertka, dlhodobo sa venuje procesu verejného obstarávania najprv v štátnej správe, od r. 2008 ako podnikateľ - živnostník na strane obstarávateľov, uchádzačov a venuje sa aj poradenskej činnosti
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
27.1.2022
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120220127 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Ako budeme obstarávať po 1. apríli 2022 ? Novela zákona o verejnom obstarávaní27.1.2022 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.