SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Inventarizácia, účtovníctvo a účtovná závierka štátnej správy a samosprávy, VÚC, obcí, ich ROPO a zákonné zmeny od r. 2022
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

1. Inventarizácia majetku – základ úspešnej účtovnej závierky
2. Preukazné účtovníctvo, verejnej správy, obcí a ich ROPO podklad účtovnej závierky
3. Postup účtovnej závierky obcí, ich ROPO a zmeny v roku 2021
4. Smernica pre vykonanie účtovnej závierky
5. Etapy účtovnej závierky
6. Inventarizácia majetku – základ úspešnej účtovnej závierky
7. Uzatváranie rozpočtového hospodárenia
8. Uzatvorenie účtov hlavnej knihy - účtov nákladov a výnosov - účtov aktív a pasív
9. Zostavenie účtovnej závierky - súčasti účtovnej závierky - súvaha - výkaz ziskov - poznámky
10. Výročná správa a jej obsah
11. Zmeny v zákone o účtovníctve platné v roku 2022
12. Diskusia

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD., štatutárny audítor a certifikovaný účtovník - expert
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
28.1.2022
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120220118 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Inventarizácia, účtovníctvo a účtovná závierka štátnej správy a samosprávy, VÚC, obcí, ich ROPO a zákonné zmeny od r. 202228.1.2022 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.