SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Pol roka s novelou zákona o verejnom obstarávaní – čo priniesla a ako sa uplatňuje v praxi
 
jednodňový praktický webinár/
LEKTORKA: Ing. Magdaléna Scheberová,

V oblasti verejného obstarávania pracuje od začiatku povinnosti verejného sektora používať ustanovenia o verejnom obstarávaní - od roku 1993. Najskôr v špecializovanej štátnej správe, od roku 2007 ako SZČO. V rokoch povinného školenia odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie bola lektorkou a tiež členkou skúšobnej komisie. V roku 2005 - 2007 absolvovala v rámci predvstupových rokovaní cyklus školení poriadaných Európskou komisiou, riaditeľstvom pre vnútorný trh a verejné obstarávanie a získala certifikát Regionálneho tréningového experta. V priebehu rokov 2005 - 2007 organizovala niekoľko workshopov pod záštitou EK - TAIEX pre verejný sektor.Ako SZČO je aktívna pri zadávaní zákaziek vo všetkých finančných limitoch, pre všetky skupiny verejných obstarávateľov i dotované osoby.Je stálou lektorkou problematiky verejného obstarávania formou webinárov, seminárov a školí aj na požiadanie, hlavne podnikateľské subjekty.


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:

1/ Prierez najpoužívanejšími ustanoveniami zákona po novele (od 31. 3. 2022)
2/ Limity a ich vnútorné členenie
3/ Zákazka s nízkou hodnotou – už len cez elektronickú platformu
4/ Zmeny v aplikácii § 117 – zákazka s nízkou hodnotou, nové pravidlá
5/ Elektronická platforma a certifikované systémy
6/ Stále používané EKS – elektronické trhovisko
7/ Výzva na predkladanie ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou – obsah
(povinné informácie, prílohy) – splnenie podmienok účasti, sociálne a environmentálne hľadisko
8/ Lehoty pri zákazkách s nízkou hodnotou
9/ Registrácia podnikateľských subjektov do elektronickej platformy- častokrát nepochopená téma zo strany uchádzačov – ako im pomôcť ?
10/ Povinnosti verejného obstarávateľa - Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
11/ Krok za krokom vytvorenie ZsNH a priebeh verejného obstarávania cez
elektronickú platformu evo.uvo.go.sk

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE
U p o z o r n e n i e
SEO s.r.o. vydalo v týchto dňoch praktickú príručku :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022
NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Účastníci si môžu predmetnú príručku zakúpiť aj priamo na mieste školenia pri prezencii v hotovosti.

Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk
( faktúra na stiahnutie v sekcii PRÍRUČKY )
Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ,
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
11.10.2022
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120221011 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
POZNÁMKA :
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Pol roka s novelou zákona o verejnom obstarávaní – čo priniesla a ako sa uplatňuje v praxi 11.10.2022 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.