SEO s.r.o.

Školenia a semináre

„AKTUÁLNE ZNENIE Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A JEHO UPLATNENIE V PRAXI spojený s praktickou ukážkou využitia elektronickej platformy.“
 
1-dňové ODBORNÉ ŠKOLENIE/Obsah:

Odborný seminár je určený pre verejného obstarávateľa - osoby zabezpečujúce procesy a postupy vo verejnom obstarávaní a
jeho základným cieľom je oboznámiť účastníkov školenia s aktuálnym znením zákona o verejnom obstarávaní a
jeho aplikáciou v praxi s dôrazom na nasledovné témy a okruhy daných tém zákona o verejnom obstarávaní a jeho aplikácie v praxi:

Prvá časť:
• Základné pojmy v oblasti verejného obstarávania;
• Finančné limity/určenie postupu zadávania zákazky podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky;
• Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – spôsob vykonania prieskumu trhu oslovením potenciálnych dodávateľov/možnosť určenia PHZ a výber zmluvného partnera v jednom, využitie pri výnimkách;
• Zákazky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje/výnimky, postupy vo väzbe na spôsob financovania predmetu zákazky;
• Postupy vo verejnom obstarávaní s dôrazom na postupy zadávania zákazky s nízkou hodnotou;
• Povinné uplatnenie elektronického prostriedku – platformy v postupoch zadávania zákazky;
• Podmienky účasti, požiadavky/posúdenie primeranosti a nediskriminácie stanovených podmienok účasti a požiadaviek ma predmet zákazky;
• Dôvody vylúčenia uchádzača/ponuky a dôvody pre neuzavretie zmluvy, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania;

Druhá časť:
• Dôvody pre odstúpenie od uzatvorenej zmluvy;
• Revízne postupy;
• Pokuty za správne delikty/zníženie pokuty o 50 %, podmienky pre zníženie
• Oznamovacie povinnosti a súhrnné správy;
• Konflikt záujmov/preukazovanie, uplatnenie vylučovania pri zistení konfliktu záujmov;
• Profesionalizácia – odborný garant, povinnosť zabezpečovať zadávanie zákaziek prostredníctvom odborného;
• Zmena zmluvy – práce naviac/menej práce, navýšenie cien z dôvodu navýšenia cien materiálov a prác;
• Pravidlá postupov zadávania zákaziek pri financovaní predmetu zákazky z finančných prostriedkov EU, uplatnenie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a
kontrole verejného obstarávania/obstarávania, vydanej MIRI SR/CKO;
• Najčastejšie nedostatky v procese verejného obstarávania – diskriminačné podmienky účasti, chybovosť pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek, preskúmanie mimoriadne nízkej ponuky.

• DiskusiaN O V I N K A
Odborný školiteľ podľa požiadaviek účastníkov školenia v priebehu seminára upraví okruhy tém a bude sa venovať témam, ktorých prezentáciu v širšom zameraní si vyžiadajú
účastníci seminára.

Program odborného školenia
08:00 hod. - 09:00 hod. prezencia účastníkov školenia
09:00 hod. - 11:45 hod. prvá časť školenia
11:45 hod. – 12:30 hod. obedňajšia prestávka
12:45 hod. – 15:00 hod. druhá časť odborného školenia
15:00 hod. – 16:00 hod. diskusia

Odborný školiteľ v rámci odborného školenia poskytne účastníkom školenia prezentáciu v elektronickej forme po uskutočnení odborného školenia.

Účastníci si budú mať možnosť zakúpiť priamo na
školení praktickú príručku pod názvom:

VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022

NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

ktorú vydala naša spoločnosť SEO s.r.o.. Autorkou príručky je lektorka predmetného seminára - JUDr. Marta Budišová.
Cena príručky je 20,- €.
Bližšie podrobnosti o príručke nájdete na našej web.str: www.seosro.sk /príručky
 
Lektor:
Lektorka /odborný školiteľ / : JUDr. Marta B U D I Š O V Á , lektorka s celosl. pôsobnosťou, autorka viacerých publikácií, príručiek v oblasti verejného obstarávania
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
8.12.2022
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120221208 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom, občerstvenie

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

„AKTUÁLNE ZNENIE Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A JEHO UPLATNENIE V PRAXI spojený s praktickou ukážkou využitia elektronickej platformy.“ 8.12.2022 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.