SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 + Legislatívne zmeny 2022/2023
 
jednodňový praktický webinár/
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:


 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

o Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
• pred a po jeho vykonaní
• lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
• kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
• vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov

o Daňové tlačivá
• Vyhlásenie ...
• Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
• Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

o Nezdaniteľné časti základu dane na :
• daňovníka, manžela / manželku
• príspevky do III. Piliera

o „ Milionárska daň “, nerovná daň

o Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa
• DB „po starom / po novom
• ročný DB
• ročné zúčtovanie DB za I. a za II. Polrok

o Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

o Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť )


 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023

o Mzdové veličiny platné pre rok 2023

o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
• nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023
• daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023
• zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
• vek odchodu do dôchodku, minimálny dôchodok a iné
• tehotenské, tehotenské štipendium, materské

o Minimálna mzda
• minimálne mzdové nároky
• mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023

o Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023
• zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023
• stravovacie poukážky v elektronickej forme

o Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022
• transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
• doručovanie – úložná doba
• bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru
• podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
• skúšobná doba – doba určitá
• prechod na inú formu zamestnania
• úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
• zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
• dohody – minimálna predvídateľnosť práce

o otcovská dovolenka
• novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení

o dôchodky od 1.1.2023
• valorizácia dôchodkov o 11,8 %
• zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
• zmena pri určovaní dôchodkového veku
• rodičovský bonus

• Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2023

• D I S K U S I A - konzultácie


PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE 
Lektor:
Ing. Pavol K u k u č k a, špecialista v danej oblasti, lektor s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
20.1.2023
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120230120 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na WEBINÁRI sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 + Legislatívne zmeny 2022/2023 20.1.2023 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.