SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Obmedzenie vlastného práva a jeho zápis do katastra nehnuteľností
 
1-dňový praktický seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach praktický seminár Obmedzenie vlastného práva a jeho zápis do katastra nehnuteľností.

Obsah seminára:
1. Vecné bremeno
2. Záložné právo
3. Predkupné právo
4. Obmedzujúce poznámky
5. Diskusia

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:
- odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov
- forma prednesu
- praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad
- veľký obsah informácií, komplexné spracované témy

Cieľová skupina: Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť.

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. odborný program

 
Lektor:
JUDr. Jana Dračová, právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. Úspešne ukončenou rigoróznu skúškou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala od roku 1987 funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od roku 1991 pôsobí ako advokátka. Počas prerušenia výkonu advokátskeho povolania zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
 
Miesto konania:
SEO, s.r.o., zasadačka, Pribinova 8, 3. posch. KE
 
Dátum konania:
25.10.2017
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171025 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Obmedzenie vlastného práva a jeho zápis do katastra nehnuteľností25.10.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.