SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Civilné sporové konanie - po prvom roku účinnosti
 
1-dňový špeciálny seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty civilného sporového konania a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

1. Rekapitulácia podstatných zmien rekodifikovaného civilného procesu

2. Civilný sporový poriadok a „staré“ konania – skúsenosti s aplikáciou prechodných ustanovení nového procesného práva

3. Základné princípy civilného sporového konania a spôsob ich aplikácie

4. Procesné podmienky a ich skúmanie

5. Sporové strany a ich procesné úkony

6. Procesné úkony súdu – doručovanie, komunikácia so stranami sporu

7. Konanie na súde prvej inštancie – koncentrácia konania a procesná preklúzia

8. Dokazovanie – dôkazné prostriedky, procesné postupy pri ich vykonávaní

9. Zisťovanie skutkového stavu a právne posúdenie veci

10. Súdne rozhodnutia – ako majú vyzerať za novej právnej úpravy

11. Skrátené konania a konania s ochranou slabšej strany

12. Opravné prostriedky – odvolanie, sťažnosť a mimoriadne opravné prostriedky

13. Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia

Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. odborný program

 
Lektor:
JUDr. Ladislav DUDITŠ, sudca Krajského súdu v Košiciach, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR, externý spolupracovník Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ, zástupca SR v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) pri Rade Európy v Štrasburgu.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
16.10.2017
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171016 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Civilné sporové konanie - po prvom roku účinnosti16.10.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.