SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Aktuálne zmeny v katastrálnom konaní
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty aktuálnych zmien v katastrálnom konaní a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

1. Zmeny vyplývajúce pre katastrálne konanie z nových procesných kódexov—Civilný sporový poriadok a Správny súdny poriadok

2. Novela katastrálneho zákona v z. 125/2016 Z.z. - rozšírená právomoc ÚGKK SR pri vkladovom konaní, osobitná spôsobilosť na rozhodovanie o vklade, ostatné zmeny vyplývajúce z čl. XXXVI. Zákona

3. Dopad nových procesných predpisov na katastrálne konanie - neodkladné a zabezpečovacie opatrenia a ich zápis do katastra, zmeny v poznámke spornosti a záväznosť rozsudku

4. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu - vypustenie rozhodovania o opravných prostriedkoch, nová právna úprava správneho súdnictva, prieskum subsidiárnej povahy, rozšírenie aj zúženie prieskumu, rozhodnutia, opatrenia a nečinnosť orgánu verejnej správy, príslušnosť súdu, jednoinštančnosť, kasačná sťažnosť, žaloba, povinné zastúpenie, lehoty, odkladný účinok, rozhodnutia, so špecifickým dosahom na zápisy v KN

5. Najnovšia judikatúra a aktuálne smery rozhodovania v oblasti danej problematiky - vychádzajúce z katastrálneho bulletinu

6. Pripravovaná novela katastrálneho zákona - súčasný legislatívny proces

7. Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Jana Dračová,je sudkyňou Mestského súdu v Košiciach, je advokátka, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
15.11.2017
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171115 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Aktuálne zmeny v katastrálnom konaní15.11.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.