SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.2018
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty zákona o DPH a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018:

1. rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky

2. zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla

3. zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH

4. rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre účely úpravy odpočítanej dane

5. zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – zosúladenie uplatňovania osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie s judikatúrou Súdneho dvora EÚ

6. zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane) pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov

7. rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov odberateľovi, ktorý nie je usadený v SR

8. vrátenie časti nadmerného odpočtu pred začatím daňovej kontroly

9. zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané


Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

1. registračná povinnosť – typy registrácie, oneskorená registrácia

2. zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré nie sú predmetom dane

3. miesto zdaniteľných obchodov

4. vznik daňovej povinnosti – prijatím platby, pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti

5. oslobodenie od dane

6. odpočítanie dane – vznik práva na odpočítanie, podmienky na odpočítanie dane

7. oprava základu dane

8. osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti

9. koncoročné povinnosti platiteľa dane

10. Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Anna Jurišová,špecialistka na DPH.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
19.12.2017
 
Cena / 1 osobu: 50.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171219 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.201819.12.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.