SEO s.r.o.

Školenia a semináre

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE
 
Spoločnosť SEO s.r.o. Košice v spolupráci s KOMOROU POZEMKOVÝCH ÚPRAV SR
o r g a n i z u j e:

KONFERENCIU pre p o ľ n o h o s p o d á r o vPOZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE
(legislatívne nástroje v praxi + pripravovaná novela zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách + novela zákona č.504/2009 o nájme poľnohospodárskej pôdy platná od 1. 2. 2019)


KONFERENCIA - POĽNOHOSPODÁRSTVO – vlastníci vs. užívatelia, malí vs. veľkí farmári ako ďalej ?Obsahom konferencie je dôraz na vzťah vlastníkov a užívateľov, malých a veľkých užívateľov navzájom, na zdôraznenie pozemkových úprav ako nástroja na riešenie problémov s užívaním, neporiadkom v nájomných zmluvách, priamymi platbami, križovaním nárokov na tie isté pozemky, ako prioritou ich vykonávania zo strany farmárov malých aj veľkých.


Obsah:
1. Pôda ako najväčšie bohatstvo štátu
2. Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva
3. Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva
4. Pozemkové úpravy v službe poľnohospodárom
5. Prečo majú poľnohospodári (niektorí) na Slovensku problém?
6. Ako sa vedia poľnohospodári dostať ku pôde resp. ku vlastnej pôde?
7. Pozemkové úpravy ako nástroj majetkovoprávneho usporiadania rozvojových lokalít
8. Novela zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách a súvisiacich zákonov
9. Novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy
10. Zásadný dokument vlády SR „Návrh opatrení na zdynamizovanie procesu pozemkových úprav na Slovensku“
11. Diskusia - konzultácia


PROGRAM sa pripravuje
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- občerstvenie
12.00 hod. – 14:30 hod. pokračovanie odborného

 
Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK,
Predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR
Predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie
Zodpovedný projektant pozemkových úprav
Konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
 
Miesto konania:
Dom techniky,Vysokoškolákov č. 4, Žilina
 
Dátum konania:
7.6.2019
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220190607 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE7.6.2019 (Žilina)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.