SEO s.r.o.

O nás

Profil:

S organizovaním vzdelávacích aktivít máme viac ako 17-ročnú prax ako zanietený kolektív odborníkov na efektívne vzdelávanie. Prednostne sa snažíme ponúkať naším zákazníkom školenia pragmatického charakteru - aplikáciu aktuálnej legislatívy v praxi. Využívame moderné vzdelávacie metódy - modelové riešenie problémov, praktické príklady, cvičenia, tréningy - testy, to všetko v záujme individuálneho prístupu k účastníkom školení. Tomu zodpovedá aj kvalitne pripravený metodický materiál spracovaný špičkovými fundovanými lektormi.
Naším zámerom je uspokojiť účastníkov seminárov aj vydávaním metodických príručiek, zborníkov k aktuálnym legislatívnym zmenám s možnosťou aktívneho zapojenia sa do prípravy formou námetov, poznámok, pripomienok.

Naše služby:

1. Vedenie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
2. Poradensko-vzdelávacia činnosť
3. Vydavateľská činnosť


Pôsobnosť našej spoločnosti je celoslovenská. Organizujeme vzdelávacie aktivity pre podnikateľský sektor, verejný sektor, rôzne záujmové organizácie, združenia v týchto mestách: Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica.

Hlavné oblasti vzdelávania:

Ekonomika / účtovníctvo, dane, daň z pridanej hodnoty, cestovné náhrady ai.
Právo / aktuálne legislatívne zmeny, obchodný zákonník, občiansky zákonník, sociálne právo ai.
Manažment / zákonník práce, predajné zručnosti, komunikačné tréningy ai.

Verejné obstarávanie

- zabezpečíme na zákazku dodávateľsky kompletný servis v procese verejného obstarávania
- poskytujeme poradenskú činnosť v problémových otázkach
- zabezpečujeme školenie k aktuálnej legislatíve aj na zákazku firmy
- realizujeme odborné semináre k vybraným problémom podľa potreby a záujmu klientov
- zabezpečujeme kurzy pre záujemcov o verejné obstarávanie od A po Z, vrátane preškolenia k novej legislatíve

Formy vzdelávania:

- odborné pragmatické semináre, špecifické semináre na zákazku firiem
- medzinárodné semináre
- tréningy
- kurzy
- klasické školenia
- preškolenia k aktuálnej legislatíve
- vzdelávacie aktivity na zákazku (objednávku) - realizácia priamo vo firmách

Lektormi vzdelávacich aktivít sú kvalifikovaní špecialisti z praxe (odborne spôsobilé osoby).