SEO s.r.o.

Školenia a semináre

17.9.2018

Košice
Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov,akt. legislatíva a pripr. n o v é zmeny

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
Pribinova 8, 3.p. Košice

Podrobnosti
18.9.2018

KOŠICE
ZRUŠENÉ!!!: Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory ZRUŠENÉ!!!

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,Košice

Podrobnosti
18.9.2018

Košice
ZRUŠENÉ!!! : Colné konanie pri dovoze a vývoze ZRUŠENÉ!!!

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško em.h.c.i.

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
20.9.2018

Košice
Zmena miesta konania: Zákon o DPH v praxi – problémové oblasti, zmeny platné od 1.1.2018

Lektor:
Ing. Anna Jurišová

Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8. zasadačka na 3. p.,Košice

Podrobnosti
21.9.2018

Košice
ZRUŠENÉ!!!: Prvé skúsenosti z uplatňovania nariadenia GDPR v praxi ZRUŠENÉ!!!

Lektor:
PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
27.9.2018

Košice
Aké zmeny prináša VEĽKÁ novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
28.9.2018

Prešov
Aké zmeny prináša VEĽKÁ novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Odborový Dom Kultúry Nám. Mieru č.1.| miestnosť č:71 , Prešov

Podrobnosti
3.10.2018

Nitra
Aké zmeny prináša VEĽKÁ novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Agroinštitút, š. p. Akademická 4, Nitra

Podrobnosti
5.10.2018

Košice
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
KOŠICE Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
9.10.2018

Žilina
Aké zmeny prináša VEĽKÁ novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Dom odborov, A .Bernoláka č. 51, Žilina

Podrobnosti
12.10.2018

ŽILINA
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51

Podrobnosti
17.10.2018

Košice
Zákon o verejnom obstarávaní prináša povinnú zmenu v procese verejného obstarávania od 18. 10. 2018 (povinné e l e k t r o n i c k é   v e r e j n é   o b s t a r á v a n i e ) EVO

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
18.10.2018

Košice
Novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018

Lektor:
JUDr. Ľubomíra ŠOLTÝSOVÁ & JUDr. Dominika VARGOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
26.10.2018

Košice
Ako uspieť vo verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.11.2018

Košice
Podlimitné zákazky podľa aktuálnej právnej úpravy

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA & Judr. Vladmír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
16.11.2018

Košice
Zákazky s nízkou hodnotou a zákazky malého rozsahu podľa aktuálnej právnej úpravy

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA & Judr. Vladmír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
22.11.2018
23.11.2018

Košice
Verejné obstarávanie krok za krokom pre začiatočníkov i neistých pokročilých (so zameraním na novelu zákona o   v e r e j no m   o b s t a r á v a n í )

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
7.12.2018

Košice
Revízne postupy a aktuálna rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA & Judr. Vladmír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.12.2018

Košice
Účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti
17.1.2019

Košice
ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti