SEO s.r.o.

Školenia a semináre

I/A Obchodný register     II/B K o n ku r z y
/ aktuálna legislatíva /
 
1-dňový odborný seminár


Obsah:

1.Druhy konaní vo veciach obchodného registra
2.Porovnanie medzi starou a novou právnou úpravou
3.Zlučovanie spoločností
4.Zmena sídiel
5.Aktuálne otázky a aplikačná prax
6.Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra na nadchádzajúce roky
7.Úplná elektronizácia súdov v agende Obchodného registra a vedenie zbierky listín v elektronickej podobe
8.Budúcnosť Obchodného Registra
9.Novela Obchodného zákonníka viažuca sa na OR, 2019.
10.Diskusia


Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2019,
1. Aktuálne otázky a aplikačnú prax ( skúsenosti),
2. Postavenie popretého správcu v konkurze,
3. Zmeny v reštrukturalizácii,
4. Úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“,
5. Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)
6. Konania Odk - návrh na oddlženie fyzickej osoby,
7. Konania Ods - návrh na určenie splátkového kalendára,
8. Konania Odi - návrh na zrušenie konkurzu, dlžník nemá poctivý zámer,
9. Osobný bankrot - zmena zákona č. 7/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2017, prepracovaná IV. časť: porovnanie poskytnutia ochrany dlžníkovi a veriteľovi uvedeným zákonom,
10. Porovnanie a úvaha o postavení veriteľa pri reštrukturalizácii a osobnom bankrote,
11. Incidenčné spory ( spory vyvolané konkurzom a reštrukturalízáciou) – aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch (Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii),
12. Aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti),
13 Dopad na prax po rozhodnutí - Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017, pri ustálení Definície ustálenej rozhodovacej praxe v zmysle základných princípov CSP,
14. Použitie judikatúry a (ne) – existencia sudcovskej autority v zmysle základných princípov CSP pre konkurzy a reštrukturalizáciu,
15. Diskusia


Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2019 a následne
1. Aktuálne zmeny v obchodnom zákonníku s účinnosťou od 01.01. 2018, 1.9.2018 a rok 2019
2. Pripravovaná novela Obchodného zákonníka
3. Rekodifikačné súvislosti – dopad na záväzkové právo
4. Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva
5. Konanie právnických osôb všeobecne
6. Zmluva o dielo
7. Kúpna zmluva
8. Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. – 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka- občerstvenie
11.00 hod. - 12.00 hod. odborný program
12:00 hod – 13:00 hod. obed
13:00 hod – 15:00 odborný program
 
Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA, podpredseda Okresného súdu BA I.
 
Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,
 
Dátum konania:
20.9.2019
 
Cena / 1 osobu: 120.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190920 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a obed, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

I/A Obchodný register     II/B K o n ku r z y
/ aktuálna legislatíva /
20.9.2019 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.