SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019. Informácia o navrhovaných zmenách v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní
 
S E O s. r. o. Košice
v spolupráci s
MARBU VO poradenstvo s. r. o.,
organizujú
špeciálne semináre v oblasti
v e r e j n é h o   o b s t a r á v a n i a
v dňoch 10. 10. 2019 a 16. 10. 2019*Poznámka
Verejné obstarávanie - ďalej skratka len VO
Obstarávateľ – O
Verejný obstarávateľ – „VO“

*bližšie info o lektorke

JUDr. Marta BUDIŠOVÁ
Konateľka spoločnosti MARBU VO – poradenstvo s.r.o. a spoločnosti MARBU s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti VO, poskytuje konzultácie pre "VO" , záujemcov a uchádzačov. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti VO sa aktívne venuje aj školiacej činnosti v oblasti VO, pričom pri praktických školeniach a workshopoch využíva osobné praktické skúsenosti s aplikáciou zákona o VO, ktoré získala ako garant procesu VO pri poskytovaní služieb v oblasti VO pri zadávaní zákaziek financovaných z vlastných zdrojov "VO" a "O" alebo z fondov EU pre desiatky "VO" a "O". Špecializuje sa na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a na spracovanie internej smernice o VO pre potreby "VO" . Od roku 2000 do 2013 pôsobila na Úrade VO na rôznych odborných pozíciách napr. aj ako odborný referent na odbore kontroly a námietok. Podieľala sa na príprave noviel zákona o VO a na príprave systému EKS. Vykonávala školiacu a lektorskú činnosť ako certifikovaná školiteľka OSO a certifikovaná školiteľka EKS. Je autorom viacerých odborných príručiek v oblasti VO.


OBSAH SEMINÁRA:


1. Všeobecný prehľad základných zmien zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o VO) podľa platnej novely zákona o VO (zákon č. 345/2018 Z. z.) a ich uplatnenie v praxi v postupoch VO a prvé skúsenosti s ich aplikáciou s odkazom na príslušné metodické usmernenia Úradu pre VO

2. Výnimky pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje a ich uplatnenie v praxi a informačné povinnosti spojené s ich zadávaním a zadaním

3. Zmena pre povinné uplatnenie postupov vo VO podľa zákona o VO pre osoby, ktoré nie sú "VO" alebo "O"

4. Informačné povinnosti "VO" a "O" s dôrazom na povinnosti spojené so zverejňovaním súhrnných správ

5. Podmienky účasti (§§ 32, 33 a 34 zákona o VO) ich povinný rozsah a spôsob ich preukazovania v postupoch VO pri zadávaní nadlimitnej, podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

6. Uplatnenie „ reverzu“ a „super-reverzu“ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a vyhodnocovaní ponúk z hľadiska splneniapožiadaviek na predmet – výhody a nevýhody (§ 66 ods. ods. 7 a § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní) a možnosť jeho uplatnenia pri zadávaní zákazkys nízkou hodnotou

7. Zadávanie nadlimitných, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou s dôrazom na zmeny v zákone o VO

8. Revízne postupy a spôsoby ich uplatnenia a vybavenia

9. Správne delikty a výška sankcií

10. Informácia o okruhu zmien v pripravovanej novele zákona o VO s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná školiteľka s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A
 
Dátum konania:
10.10.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191010 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019. Informácia o navrhovaných zmenách v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní10.10.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.