SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019 s dôrazom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou...
 
Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019 s dôrazom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou a informácia o navrhovaných zmenách v pripr. novele zákona o verejnom obstarávaní


S E O s. r. o. Košice
v spolupráci s
MARBU VO poradenstvo s. r. o.,
organizujú
špeciálne semináre v oblasti
v e r e j n é h o   o b s t a r á v a n i a
v dňoch 10. 10. 2019 a 16. 10. 2019


*Poznámka
Verejné obstarávanie - ďalej skratka len VO
Obstarávateľ – O
Verejný obstarávateľ – „VO“

*bližšie info o lektorke

JUDr. Marta BUDIŠOVÁ
Konateľka spoločnosti MARBU VO – poradenstvo s.r.o. a spoločnosti MARBU s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti VO, poskytuje konzultácie pre "VO" , záujemcov a uchádzačov. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti VO sa aktívne venuje aj školiacej činnosti v oblasti VO, pričom pri praktických školeniach a workshopoch využíva osobné praktické skúsenosti s aplikáciou zákona o VO, ktoré získala ako garant procesu VO pri poskytovaní služieb v oblasti VO pri zadávaní zákaziek financovaných z vlastných zdrojov "VO" a "O" alebo z fondov EU pre desiatky "VO" a "O". Špecializuje sa na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a na spracovanie internej smernice o VO pre potreby "VO" . Od roku 2000 do 2013 pôsobila na Úrade VO na rôznych odborných pozíciách napr. aj ako odborný referent na odbore kontroly a námietok. Podieľala sa na príprave noviel zákona o VO a na príprave systému EKS. Vykonávala školiacu a lektorskú činnosť ako certifikovaná školiteľka OSO a certifikovaná školiteľka EKS. Je autorom viacerých odborných príručiek v oblasti VO.


OBSAH SEMINÁRA:

1. Všeobecný prehľad základných zmien zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o VO) podľa platnej novely zákona o VO (zákon č. 345/2018 Z. z.) a ich uplatnenie v praxi s dôrazom na ich uplatnenie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

2. Výnimka pri obstarávaní zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 eur na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje a jej uplatnenie v praxi a informačné povinnosti spojené s jej zadaním, uverejňovanie súhrnnej správy

3. Informačné povinnosti "VO" a "O" s dôrazom na povinnosti spojené so zverejňovaním súhrnných správ

4. Podmienky účasti (§§ 32, 33 a 34 zákona o VO) ich povinný rozsah a spôsob ich preukazovania v postupoch VO pri zadávaní nadlimitnej, podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

5. Uplatnenie „ reverzu“ a „super-reverzu“ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a vyhodnocovaní ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet – výhody a nevýhody (§ 66 ods. ods. 7 a § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní) a možnosť jeho uplatnenia pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

6. Zadávanie nadlimitných, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou s dôrazom na zmeny v zákone o VO

7. Podrobný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou

- prípravná etapa
určenie predpokladanej hodnoty zákazky

- súťažná etapa
vyhlásenie výzvy na predkladanie cenovej ponuky
využitie postupu „dva v jednom“
možnosť stanovenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou
využitie reverzu a super reverzu pri vyhodnocovaní stanovených podmienok účasti a vyhodnocovaní cenových ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
podmienky pre uzatvorenie zmluvy (vystavenie objednávky)

- etapa po uzavretí zmluvy (vystavení objednávky)
uverejňovanie súhrnnej správy
vystavenie referencie8. Interná smernica "VO" s úpravou postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nie je upravený v zákone o VO ,

- návrh na obsah internej smernice

- výhody a nevýhody internej smernice


9. Revízne postupy a spôsoby ich uplatnenia a vybavenia

10. Správne delikty a výška sankcií

11. Informácia o okruhu zmien v pripravovanej novele zákona o VO s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná školiteľka s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A
 
Dátum konania:
16.10.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191016 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019 s dôrazom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou...16.10.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.