SEO s.r.o.

Školenia a semináre

KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH
 
OBSAH SEMINÁRA:


"Zmeny v zákone o lesoch a v súvisiacich právnych predpisoch"
1. Zmeny v reštitučnom zákone (č. 229/1991 Zb.) zamerané na prinavrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
2. Zmeny v podmienkach odborného obhospodarovania lesa, umožnenie obhospodarovanie lesov malých výmer pod 0,5 ha
3. Zmeny v ustanoveniach o nájme lesných pozemkoch na hospodárenie v lesoch
4. Zmeny v oprávnení obhospodarovať les a vo vedení evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľa lesa a odborného lesného hospodára
5. Úprava v oblasti ochrany lesných pozemkov
6. Úprava v uplatňovaní hospodárskych spôsobov a uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa
7. Zmeny v oblasti zásad vykonávania ťažby dreva, nové limity na nahlasovanie náhodnej ťažby
8. Úprava v oblasti ochrany lesa a dopravy dreva
9. Doplnenia v oblasti odborných spôsobilostí v lesníctve
10. Úprava postupov súvisiacich s vyhotovením programov starostlivosti o lesy
11. Zmeny v oblasti spravovania a využívania lesného majetku štátu a ostatného majetku štátu
12. Doplnenie prevodov pozemkov na verejnoprospešné účely na obce a vyššie územné celky a iné.
13. Diskusia

.. trochu širšie zameranie.... V tomto roku Národná rada SR schválila dve samostatné novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Jedna novela je obsahom zákona č. 158/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 7. 2019 a v časti až 1.9.2019. Prioritným cieľom zmien a úprav vyplývajúcich z tejto prvej novely , t.j. zo zákona č. 158/2019 Z. z. bola podpora a podnietenie záujmu o samostatné obhospodarovanie lesných pozemkov ich vlastníkmi. Z uvedeného dôvodu tento zákon upravuje okrem (reštitučného) zákona č. 229/1991 Zb. aj ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ich neskorších predpisov. Zmeny v týchto zákonoch sa týkajú najmä vlastníkov lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov ako aj štátnych organizácii lesného hospodárstva a upravujú problematiku najmä v oblasti riešenia reprivatizácie podľa zákona č. 229/1991 Zb. vo vzťahu k procesu odovzdania užívacích práv k lesným pozemkom. V zákone o lesoch sa upravujú princípy odborného obhospodarovania lesov, zaviedli sa nové postupy súvisiace s evidenciou obhospodarovateľa lesa a odborného lesného hospodára, zasahuje sa aj do ustanovení upravujúcich správu lesného majetku štátu a aj do oblasti vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov. Z ustanovení zákona „o nájme“ č. 504/2005 Z. z. sa vyňali časti upravujúce nájomné vzťahy k lesným pozemkov a zároveň v zákone o lesoch sa táto problematika novo a komplexnejšie zadefinovala. Zmeny v dotknutých zákonoch sú pritom spracované tak, aby sa vzájomne koordinovali a dopĺňali a rešpektovali cieľ právnej úpravy, ktorý smeruje k motivácii vlastníkov lesných pozemkov obhospodarovaniu vlastného lesa. Druhá novela zákona o lesoch bola Národnou radou SR schválená 12.9.2019; návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1.1.2020. Obsahom TEJTO DRUHEJ NOVELY sú zmeny a doplnky zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a zmeny a doplnky zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh druhej novely zákona o lesoch schválený na septembrovej schôdzi Národnej rady SR je svojim obsahom zameraný najmä na odbornú lesnícku agendu, ktorá bola riešená a tvorená paralelne s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zmeny a doplnenia zákona o lesoch vyplývajúce z jeho druhej novely zasahujú do oblasti ochrany lesných pozemkov, hospodárskych spôsobov zásad vykonávania ťažby, vyhotovenia programov starostlivosti o les a aj do oblasti spravovania a využívania lesného majetku štátu a ostatného majetku štátu podľa zákona o lesoch a aj do ďalších častí zákona o lesoch.

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka,káva
12.00 hod. - 15.00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Erik Rozkopál, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
Miesto konania:
Štátna vedecká knižnica , Lazovná č. 9, Banská Bystrica /malá sála /
 
Dátum konania:
21.11.2019
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220191121 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH21.11.2019 (Banská Bystrica)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.