SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme
 
1-dňový - špeciálny - p r a k t i c k ý WEBINÁR
WEBINÁR JE URČENÝ


Pre verejných obstarávateľov
Tých čo obstarávajú predovšetkým podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.


Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.
Obsah:

1. Budeme sa venovať aj zákazkám do 5 000 €, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.
2. Nezabudneme poradiť ako sa vysporiadať s elektronickou fakturáciou
3. Povieme si ako majú obstarávať "dotované osoby" - (8
4. Budeme sa zaoberať výkladom všeobecných metodických usmernení ÚVO ale rozoberieme si aj najdôležitejšie metodické usmernenia...
5. Diskusia, konzultácie

Účastníci seminára obdržia "INOVATÍVNY METODICKÝ MATERIÁL - praktickú brožúrku, vypracovanú lektorkou seminára , ktorá poslúži ako praktický návod - systém postupných krokov ako postupovať v praxi pri aplikácií metodických usmernení ÚVO.

PROGRAM:
10:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ , certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
2.7.2020
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220200702 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme 2.7.2020 (WEBINÁR )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.