SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme
 
1-dňový - špeciálny - p r a k t i c k ý seminár
SEMINÁR JE URČENÝ


Pre verejných obstarávateľov
Tých čo obstarávajú predovšetkým podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami

Obsah:

1. Budeme sa venovať aj zákazkám do 5 000 €, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.
2. Elektronické verejné obstarávanie - povinnosť pre podlimitné zákazky, dobrovoľnosť pre zákazky s nízkymi hodnotami - rozoberieme podrobnejšie. Povieme si ako majú obstarávať "dotované osoby" - § 8
3. Budeme sa zaoberať výkladom všeobecných metodických usmernení ÚVO ale rozoberieme si aj najdôležitejšie metodické usmernenia...
4. Diskusia, konzultácie


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- káva
12:00 hod. - 15:00 hod. pokračovanie - odborný program

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ , lektorka sa venuje verejnému obstarávaniu na strane verejného obstarávateľa i záujemcu/uchádzača. V priebehu predchádzajúcich rokov sa venovala kontrolnej činnosti procesov verejného obstarávania na úrovni riadiacich orgánov - poskytovateľov NFP. Vklad zákona je priebežne obohatený o praktické skúsenosti z procesu verejného obstarávania.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A KOŠICE
 
Dátum konania:
17.9.2020
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120200917 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme 17.9.2020 (KOŠICE )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.