SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme
 
1-dňový - špeciálny - p r a k t i c k ý seminár
SEMINÁR JE URČENÝ


Pre verejných obstarávateľov
Tých čo obstarávajú predovšetkým podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami

Obsah:

1. Budeme sa venovať aj zákazkám do 5 000 €, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.
2. Nezabudneme poradiť ako sa vysporiadať s elektronickou fakturáciou
3. Povieme si ako majú obstarávať "dotované osoby" - (8
4. Budeme sa zaoberať výkladom všeobecných metodických usmernení ÚVO ale rozoberieme si aj najdôležitejšie metodické usmernenia...
5. Diskusia, konzultácie

Účastníci seminára obdržia "INOVATÍVNY METODICKÝ MATERIÁL - praktickú brožúrku, vypracovanú lektorkou seminára , ktorá poslúži ako praktický návod - systém postupných krokov ako postupovať v praxi pri aplikácií metodických usmernení ÚVO.

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- káva
12:00 hod. - 14:30 hod. pokračovanie - odborný program

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ , certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A KOŠICE
 
Dátum konania:
3.7.2020
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120200703 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme 3.7.2020 (KOŠICE )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.