SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.7.2020
 
jednodňový praktický webinár /online/
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.
Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
2. Základné pojmy – zmeny a nové
3. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, nové zákazy, zmeny v povinnostiach povinnosť výkupní a zberní, podmienky školského zberu.
4. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
5. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.
6. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
7. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
8. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
9. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
10. Doplnenie a úprava príloh.
11. Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
12. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
13. DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - PRIHLÁSENIE
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, ,špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
27.11.2020
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120201127 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.7.202027.11.2020 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.