SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zamestnanecké benefity a ďalšie/ výdavky zamestnávateľa
 
jednodňový praktický seminár/


Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:


1. Podstata a cieľ zamestnaneckých benefitov najmä v tomto období uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID−19, prehľad najčastejšie poskytovaných benefitov a ich rôznych systémov, napr. "Benefity cafeteria" a pod.
2. Stručne k peňažným a nepeňažným plneniam, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem (ktoré sa pri užšom výklade pojmu za zamestnanecké benefity ani nepovažujú) a ich posudzovanie na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.
3. Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych noriem – s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa, napr.
- poskytovanie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa osobitných predpisov,
- poskytnutie majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca,
- poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa,
- výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok,
- zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov
- plnenia zo sociálneho fondu, sociálne výpomoci, príspevky zo sociálneho fondu na lekárske preventívne prehliadky nad rámec povinných (a porovnanie s prehliadkami povinnými, a to aj z daňového aspektu)
- príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a/alebo životné poistenie zamestnanca
- usporiadanie teambuildingových podujatí, súťaží pre zamestnancov a pod.
4. Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov vrátane finančných príspevkov od 1. 3. 2021 z aspektu jednotlivých právnych noriem vrátane daňového aspektu.
5. Ďalšie výdavky zamestnávateľa vynaložené v súvislosti so zamestnávaním osôb na strane jednej a zdaňovanie plnení na strane druhej – u príjemcov (rezidentov aj nerezidentov SR).
6. Stručne k plneniam pri praktickom vyučovaní žiakov SOŠ (najmä v prípade duálneho vzdelávania), ako aj problematika podnikových štipendií študentov VŠ (potenciálnych budúcich zamestnancov).
7. Diskusia

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - PRIHLÁSENIE
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 13:30 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Valéria Jarinkovičová, lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb, dlhoročne pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR dane z príjmov fyzických osôb
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
18.6.2021
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120210618 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Zamestnanecké benefity a ďalšie/ výdavky zamestnávateľa18.6.2021 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.