SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Platný systém verejného obstarávania v roku 2021 a čo sa pripravuje novelou zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2022
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Cieľom webinára nie je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako taký, ale repetícia jeho najdôležitejších ustanovení v nadväznosti na platné Smernice EÚ, z ktorých zákon vychádza. Seminár bude zameraný na podstatné časti verejného obstarávania, ktoré nebudú iné ani v pripravovanej novele zákona, platnej pravdepodobne najskôr od 1.1.2022. Webinár bude obohatený príkladmi z praxe, s akcentom na metodické všeobecné usmernenia ÚVO, a to v jednotlivých častiach webinára. Webinár je vhodný pre všetkých, ktorí pripravujú verejné obstarávanie, ale aj pre tých, ktorí podávajú ponuky.

Obsah:


1. Platný systém verejného obstarávania v roku 2021 so zameraním na podlimitné zákazky cez IS EVO a zákazky s nízkou hodnotou
- Platné finančné limity v r. 2021
- Nepodceňujme prípravnú fázu verejného obstarávania - komplexný náhľad" PHZ, Opis predmetu zákazky, Súťažné podklady, Výzva
- Elektronické verejné obstarávanie cez IS EVO na portáli www.uvo.gov.sk
- Preukazovanie splnenia podmienok účasti
2. Čo sa pripravuje novelou zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2022 prierez novelou s výkladom pripravovaných zmien
3. Jednotný európsky dokument a ako ho uplatňovať v praxi
4. DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ, od r. 1993, nepretržite, lektorka prešla školeniami všetkých zákonných zmien verejného obstarávania, lektorka je odborne spôsobilou osobou podľa zákona 25/2000 z.z., lektorka získala certifikát RTP expertka, dlhodobo sa venuje procesu verejného obstarávania najprv v štátnej správe, od r. 2008 ako podnikateľ - živnostník na strane obstarávateľov, uchádzačov a venuje sa aj poradenskej činnosti
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
29.9.2021
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120210929 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Platný systém verejného obstarávania v roku 2021 a čo sa pripravuje novelou zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 202229.9.2021 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.