SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní
 
1-dňové ODBORNÉ ŠKOLENIE/Obsah:

Odborné školenie so zameraním na tému:
„Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní “
Legislatívne zmeny Zákona č. 343/ 2015 Z. Z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

Novela 1
Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (účinný vo väčšine ustanovení od 31. 03. 2022, rôzne ďalšie účinnosti určených ustanovení)

Novela 2
Zákon č. 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony – účinnosť od 31. 03. 2022, okrem bodu 28 – účinnosť od 01. 01. 2023.

Novela 3
V NR SR PT: 842 V NR SR PT: 842 - schválený zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
schválený dňa 16. 03. 2022, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní so zmenami účinnými od 01. 07. 202
(legislatívny proces – zadané do tlače)

Novela 4
Zákon č. 86/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnosť odo dňa vyhlásenia – 23. 03. 2022
(bod 3 doplnenie § 11 ods. 2) a od 01.04. 2022 (body 1, 2 a 4 až 6)
Obsah a zameranie školenia:
Podstatné zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti zákona č. 359/2021 Z. z. (novela 1), zákona č. 64/2022
(novela 2), a zákona č. 68/2022 Z. z. (novela 4) informácia o zmenách zákona po schválení novely 3 s dôrazom na zmeny v postupoch zadávania
podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

Hlavné témy:
• Zmeny finančných limitov určujúcich postupy zadávania zákaziek, spôsoby určovania PHZ
• Povinná elektronická komunikácia v postupoch verejného obstarávania, uplatnenie platformy v postupoch
zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, možnosť využitia elektronických prostriedkov
• Úprava podmienok účasti – osobné postavenie, úprava dôvodov na vylúčenie uchádzačov
• Súhrnné správy, zmena hodnoty, frekvencie a lehôt na odosielanie súhrnných správ,
• Zmeny v postupoch zadávania zákazky s nízkou hodnotou
• postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou (postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou s vyšším finančným
limitom „ZsNH veľká“ a postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou s nižším finančným limitom (ZsNH „malá“)
• Nové povinnosti pri uzatváraní zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania v súvislosti s povinnou
kontrolou registra konečných užívateľov výhod a určených osôb konečných užívateľov výhod
• Obmedzenia uzatvárania zmlúv a nové dôvody na odstúpenie od zmluvy s možnosťou uzatvorenia zmluvy s ďalším
uchádzačom v poradí
• Možnosť rokovania o cene pred uzavretím zmluvy
• Zmeny v rámci revíznych postupoch, námietky, zvýšenie hodnoty určenej pre kauciu pri podaní námietky, rozhodnutia
v konaniach o preskúmaní úkonov kontrolovaného, prechodné ustanovenia súvisiace s uplatnením inštitútu odvolania
• Výkon kontroly postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
• Profesionalizácia verejného obstarávania, odborný garant na verejné obstarávanie
• Úprava sankcii za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, možnosť zníženia sankcie
o 50 % - podmienky pre dané zníženie sankcie – pokuty
• Úprava kompetencie ÚVO a predsedu ÚVO,
• Prechodné ustanovenia – účinnosť zmien
• DISKUSIA

U p o z o r n e n i e
SEO s.r.o. vydalo v týchto dňoch praktickú príručku :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022
NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Účastníci si môžu predmetnú príručku zakúpiť aj priamo na mieste školenia pri prezencii v hotovosti.

Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk
( faktúra na stiahnutie v sekcii PRÍRUČKY )
Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:00 – PRESTÁVKA
12:00 – 15:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
18.5.2022
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120220518 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní 18.5.2022 (ODBORNÉ ŠKOLENIE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.