SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Novela zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:

- Novelizujú sa hlavne 2 zákony č. 330/1991 a zákon č. 66/2009 Z.z.

Návrh zákona
 rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a reaguje na zmenu klimatických podmienok a je
zameraný na potrebu zabezpečenia
zadržiavania vody v krajine
 odstraňuje nesúlad zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami,
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“)
a súčasnej podoby zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“), ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania
o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení
subjektu poskytujúceho náhradu a pod.
 predkladá riešenie spôsobom vyňatia konania o pozemkových úpravách zo zákona č. 66/2009 Z. z. a začlenenie tohto špecifického konania
do samostatného ustanovenia zákona č. 330/1991 Zb., pričom sa nastavujú jednoznačné procesné a technické podmienky konania o pozemkových úpravách,
týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok a spôsobu začatia konania, určenia spôsobu vyrovnania,
posudzovania podmienok primeranosti vyrovnania a pod.
 zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné
získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
 ustanovuje obsahové náležitostí zloženia jednotlivých dokumentácií a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude na konkrétne prípady
vyžadovať úplná dokumentácia.
 rieši problémy doručovania počas pozemkových úprav v podobe ustanovenia opatrovníka v prípadoch, kedy vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
 zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k definovaniu možných spôsobov riešenia vlastníctva pozemku,
na ktorom sa trvalý porast nachádza v pozemkových úpravách.
 vlastníci pozemkov môžu prijať v zásadách umiestnenia nových pozemkov pri jednoduchých pozemkových úpravách na iné účely ako je hospodárenie na pôde. Ide hlavne
o tzv. „príspevok na účelové komunikácie“.
 upravuje ustanovenia týkajúce sa združenia účastníkov pozemkových úprav, pričom reagujú na zmeny v zákone č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
 Návrh zákona zároveň vychádza aj z dvoch nelegislatívnych materiálov:
o „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami,
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 350 z
22. augusta 2018.
o „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 21. augusta 2019.

Okrem toho sa novelizujú ďalšie 4 zákony.
Zákon č. 229/1991 Zb.
Zákon č.503/2003 Z.z.
 Návrh zákona v novelizuje uvedené 2 zákony vzhľadom na organizačné zmeny Slovenského pozemkového fondu,
 pri riešení reštitučných nárokov náhrad z depozitu a
 neexistenciu právnej úpravy na povinnosť osvedčenia podpisu na plnomocenstve
Zákon č. 180/1995 Z.z.
 V tomto zákone sa upravujú opatrenia proti drobeniu pozemkov, ktoré vzniknú aj po vykonaní pozemkových úprav.
 Cieľom návrhu je sprísniť opatrenia proti drobeniu vlastníctva pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom a zamedziť zvyšovaniu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v
Slovenskej republike.
Zákon č.595/2003 Z.z.
 zavádza sa oslobodenie pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov podľa zákona č. 330/1991 Zb., podľa ktorého je príjem z predaja oslobodený od dane, ak uplynulo 5 rokov od
nadobudnutia pozemkov v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.,
 pričom do zákonom ustanovenej päťročnej lehoty sa započítava aj doba pôvodne vlastnených pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu, t. j. ktoré boli nahrádzané novým sceleným
pozemkom v rámci úprav uvedených v zákone 330/1991 Zb.

Zároveň sa prijíma
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky upravujúca podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh
štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške určených štátnych zamestnancov ministerstva, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov,
ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav

 táto vyhláška zásadným spôsobom stanovuje kvalifikáciu pracovníkov štátnej správy na úseku pozemkových úprav – vedúcich projektov, tak aby spĺňali predpoklady na kvalitnú
kontrolu a riadenie projektov pozemkových úprav z pohľadu štátnej správy.

 DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE
U p o z o r n e n i e
SEO s.r.o. vydalo v týchto dňoch praktickú príručku :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022
NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Účastníci si môžu predmetnú príručku zakúpiť aj priamo na mieste školenia pri prezencii v hotovosti.

Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk
( faktúra na stiahnutie v sekcii PRÍRUČKY )
Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.

 
Lektor:
Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy,člen komisie na výber katastrálnych území v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy.
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
14.9.2022
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120220914 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
POZNÁMKA :
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Novela zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony14.9.2022 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.