SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a aktuálne zmeny (najmä) od 1. 1. 2023
 
jednodňový praktický webinár/
Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:


1. Úvod do problematiky – stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len
-„ZDP“).

2. K zmenám, ktoré majú vplyv na daň za rok 2022 na základe noviel ZDP a iných právnych noriem: o. i. k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície, k
-podpore v čase skrátenej práce, k zmenám na základe opatrení, prijatých v čase mimoriadnej situácie ešte aj začiatkom roku 2022, k posudzovania príjmov z predaja
-pozemkov po scelení (komasácii pozemkov), ku zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti, ku stravovaniu daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a
-stravovaniu daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vrátane prehľadu súm odvíjajúcich sa od stravného
-(opakovane zvyšovaného) v roku 2022 na účely Zákonníka práce a ZDP, k zmenám pri zamestnaneckých benefitoch.

3. Daň za rok 2022:

a) - stručne k okruhu príjmov, ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú (o. i. od dane oslobodené a zdaňované zrážkou),
- daňové a nedaňové výdavky,
- zvýhodnená sadzba dane za určených podmienok,
- mikrodaňovník v roku 2022 – zvýhodnenia a povinnosti,
- daňový bonus na nezaopatrené dieťa do konca júna a od 1. 7. 2022,
- daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2022...
- v rámci tejto podtémy o. i.: výpočet dane, špecifiká zdaňovania jednotlivých druhov príjmov, najmä z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
-niektoré možnosti legálnej daňovej optimalizácie, príklady s vyplnenými tlačivami – typ A, typ B; postup účtovnej jednotky účtujúcej v sústave JÚ najmä
-pri príprave a zostavovaní účtovnej závierky; uplatnenie poistného na zdravotné poistenie a s tým súvisiace možnosti.

b) Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti.

c) Daňové priznanie za rok 2022: povinnosť ho podať, dobrovoľné podanie daňového priznania, lehoty, preddavky na daň.

d) Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2023, o. i. daňový aspekt príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie,
zmeny týkajúce sa daňového bonusu na dieťa, ďalšie zmeny vyplývajúce z jesennej novely ZDP.

e) K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť.

4. Diskusia

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE 
Lektor:
Ing. Valéria J a r i n k o v i č o v á , špecialistka v danej oblasti s celosl. pôsobnosťou, autorka odborných článkov, príručiek
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
30.1.2023
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120230130 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na WEBINÁRI sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a aktuálne zmeny (najmä) od 1. 1. 202330.1.2023 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.