SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny
- Základné ustanovenia – zmeny
- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – prehľad a posledné úpravy
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien – osobitné výrobky z plastov
- Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
- Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností
- Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie - zmeny
- Informačný systém odpadového hospodárstva – nové úpravy a aktuálny stav
- Správne delikty – prehľad
- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok a nové
- Prehľad ďalších zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
- DISKUSIA PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDEU p o z o r n e n i e
SEO s.r.o. vydalo v týchto dňoch praktickú príručku :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022
NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Účastníci si môžu predmetnú príručku zakúpiť aj priamo na mieste školenia pri prezencii v hotovosti.

Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk
( faktúra na stiahnutie v sekcii PRÍRUČKY )
Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.
 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
30.3.2023
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120230330 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na WEBINÁRI sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny30.3.2023 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.