SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve – vybrané problémy a najčastejšie chyby v praxi
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


V rámci webinára získajú účastníci systematický prehľad o štruktúre pohľadávok a záväzkov ako významných súčastí pracovného kapitálu podnikateľského subjektu, o oceňovaní pohľadávok a
záväzkov, o aplikácii zabezpečovacích nástrojov k pohľadávkam a ich účtovaní; v rámci webinára budú ilustrované aj špecifické oblasti pohľadávok a záväzkov, napr. čistá hodnota
zákazky, eskont pohľadávky, pohľadávky z emitovaných dlhopisov, odpis a postúpenie pohľadávok, prevzatie a pristúpenie k záväzkom, rozlišovanie pohľadávok a záväzkov z časového
hľadiska, informácie k správnemu zverejňovaniu P/Z v účtovnej závierke a podobne. Súčasťou výkladu bude aj upozornenie na časté chyby, s ktorými sa lektorka v rámci svojej audítorskej
činnosti stretáva, rovnako v rámci poradenstva a iných vzdelávacích aktivít.

Obsah:

1) Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie
2) Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
3) Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve
4) Vznik a preukaznosť pohľadávok vo väzbe na zákon o účtovníctve, fakturácia v väzbe na DPH
5) Splatnosť pohľadávok
6) Úroky z omeškania
7) Účtovanie pohľadávok, význam analytickej evidencie
8) Ostatné pohľadávky a zľavy (rabaty, skontá, bonusy), dobropisy, reklamácie
9) Pohľadávky v cudzej mene
10) Pohľadávky zmenkové, eskont
11) Preddavky ako pohľadávky
12) Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám SP a ZP
13) Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
14) Pohľadávky daňové a z titulu dotácií
15) Iné pohľadávky
16) Zabezpečenie pohľadávok – ručenie, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečenie zmenkou;
17) Zápočet pohľadávok a záväzkov
18) Odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok
19) Daňový pohľad na pohľadávky a ich ocenenie (opravné položky)
20) Záväzky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
21) Oceňovanie záväzkov
22) Vznik a preukaznosť záväzkov
23) Splatnosť záväzkov
24) Záväzky z obchodného styku, zľavy (rabaty, skontá, bonusy), dobropisy, reklamácie
25) Záväzky v cudzej mene
26) Zmenkové záväzky, eskontný úver
27) Prijaté preddavky ako záväzky, preddavky v cudzej mene
28) Účtovanie záväzkov, význam analytickej evidencie
29) Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia
30) Rezervy
31) Úvery a prijaté pôžičky
32) Odpis, prevzatie záväzkov, pristúpenie k záväzku
33) Záväzky voči spoločníkom a združeniu
34) Záväzky z titulu daní a dotácií
35) Iné záväzky
36) Dlhodobé záväzky – úvery, leasing, dodávateľský úver, ďalšie
37) Rôzne/otázky/odpovede.
38) DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 10:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
10:30 – 10:45 – PRESTÁVKA
10:45 – 12:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
12:00 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:30 ODBORNÝ VÝKLADU p o z o r n e n i e
SEO s.r.o. vydalo praktickú príručku :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022
NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, autorka praktickej príručky k posledným novelám zákona o verejnom obstarávaní.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Účastníci si môžu predmetnú príručku zakúpiť aj priamo na mieste školenia pri prezencii v hotovosti.

Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk
( faktúra na stiahnutie v sekcii PRÍRUČKY )
Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.

 
Lektor:
Ing. Mária Cvečková CA štatutárny audítor. Audítorka od roku 2003 so širokou klientelou podnikateľov, samospráv, neziskových účtovných jednotiek, lektorka viacerých vzdelávacích agentúr, špecifické témy podvojného účtovníctva podnikateľov, IFRS, dlhoročná autorka odborných článkov pre Poradcu podnikateľa, aktívna členka SKAU.
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
11.10.2023
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120231011 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
POZNÁMKA :
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve – vybrané problémy a najčastejšie chyby v praxi11.10.2023 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.