SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty ochrany osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov, na povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov s dôrazom na práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú

Obsah:

1. Nový právny rámec spracúvania osobných údajov (GDPR, smernica, zákon)

2. Predmet a pôsobnosť GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

3. Vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na odlišnosti od súčasného zákona o ochrane osobných údajov

4. Právny základ spracúvania údajov vrátane spracúvania osobitných kategórií osobných údajov – porovnanie s právnou úpravou, ktorá je platná v súčasnosti (napr. PAM, kamerové systémy, marketing, a ďalšie).

5. Zásady spracúvania osobných údajov

6. Práva dotknutej osoby: právo na informácie vrátane informácií o profilovaní, prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, právo namietať voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania

7. Právo na náhradu škody a zodpovednosť prevádzkovateľa /sprostredkovateľa

8. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov: Štandardné a špecifické opatrenia, Oprávnené osoby podľa GDPR a legálny základ pre ich oprávnenie spracúvať osobné údaje

9. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Konzultácia s úradom, Kódexy správania, Certifikácia a akreditácia,

10. Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa nariadenia, nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby

11. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah. Zodpovednosť Prevádzkovateľa, zodpovednosť sprostredkovateľa, nové povinnosti sprostredkovateľa, spoloční prevádzkovatelia,

12. Záznamy o spracovateľských činnostiach

13. Cezhraničný prenos osobných údajov podľa nariadenia a nového zákona

14. Výkon dozoru podľa nového zákona

15. Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ, špecialista,poradca v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov
 
Miesto konania:
v sídle firmy SEO s.r.o., zasadačka na 3.posch., Pribinova 8, Košice
 
Dátum konania:
8.3.2018
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180308 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR8.3.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.