SEO s.r.o.

VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022


SEO s.r.o. ponúka možnosť zakúpenia si praktickej príručky z oblasti VO :
VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1. 4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2022


NOVELA Zákon č. 365/2021 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná špecialistka na
verejné obstarávanie s celoslovenskou lektorskou pôsobnosťou.
Cena príručky : 20,- €
Formát príručky : A5
Počet strán : 312
Termín expedície príručky : od 20.1.2022


Cieľom /obsahom/ predmetnej publikácie je v širšom znení priblížiť konkrétne zmeny ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní, ktoré sa prijatím novely zákona m e n i a, d o p ĺ ň a j ú alebo u p r a v u j ú
v oblastiach :
- zmena finančných limitov
- zriadenie elektronickej platformy
- podlimitné zákazky
- nadlimitné zákazky
- revízne postupy
- správne delikty
- profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
- ďalšie zásadné zmeny v zákone


Príručku si môžete objednať:
vyplnením a zaslaním preddavkovej faktúry, alebo
telefonicky na číslo +421 911 416 805 alebo e-mailom na : seo@seosro.sk

( faktúra na stiahnutie ..TU.. )

Predmetná príručka je t.č. ojedinelá na trhu v SR.

Bližšie o lektorke

JUDr. Marta BUDIŠOVÁ
Konateľka spoločnosti MARBU VO – poradenstvo s.r.o. a spoločnosti MARBU s.r.o.,
špecializuje sa na poradenstvo v oblasti VO, poskytuje konzultácie pre "VO" ,
záujemcov a uchádzačov. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti VO
sa aktívne venuje aj školiacej činnosti v oblasti VO, pričom pri praktických školeniach
a workshopoch využíva osobné praktické skúsenosti s aplikáciou zákona o VO, ktoré
získala ako garant procesu VO pri poskytovaní služieb v oblasti VO pri zadávaní
zákaziek financovaných z vlastných zdrojov "VO" a "O" alebo z fondov EU pre
desiatky "VO" a "O". Špecializuje sa na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a
na spracovanie internej smernice o VO pre potreby "VO" . Od roku 2000 do
2013 pôsobila na Úrade VO
na rôznych odborných pozíciách napr. aj ako odborný
referent na odbore kontroly a námietok. Podieľala sa na príprave noviel zákona o VO
a na príprave systému EKS. Vykonávala školiacu a lektorskú činnosť ako
certifikovaná školiteľka OSO a certifikovaná školiteľka EKS. Je autorom viacerých
odborných príručiek v oblasti VO.